Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej informuje, że decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 marca 2021 r. działalność ŚDS zostaje zawieszona do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Decyzja Wojewody W-M z 31 marca 2021 r.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej informuje, że w związku z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2020 r. działalność ŚDS w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/polecenie-wojewody-warminsko–mazurskiego-z-dnia-11-marca-2020r

 

Informujemy, że na stanowisko pomocnicze i obsługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej została wybrana Pani Beata Siedlecka, zam. Ełk. Informacja poniżej:

https://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8359/wiadomosc/507629/ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_pomocnicze_i_obslugi_w_srodow

 

Poszukujemy pracownika, wiadomość w linku poniżej:

https://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8359/wiadomosc/507629/ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_pomocnicze_i_obslugi_w_srodow

 

https://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8359/wiadomosc/477729/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glowny_ksieg

 

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47014/wiadomosci/471487/files/informacja_o_wynikach_naboru_na_stanowisko_opiekun_w_sds_w_nowej_wsi_elckiej.pdf

 

nabór na wolne stanowisko OPIEKUN w ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej

 

Ogłoszenie dla kandydatów do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej


Oświadczenie dla osób korzystających ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej


III OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

wyniki III przetargu


II OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

wyniki II przetargu


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3


Wyniki


W okresie od 1 maja do 29 października 2015 r. grupa nieformalna AKTYWNI działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej realizowała projekt pod nazwą AZYMUT INTEGRACJA. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z tańców w kręgu z uczestnikami placówki (osobami niepełnosprawnymi) i dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej oraz w Starych Juchach. Celem działań była zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczność lokalną, zapobieganie izolacji i marginalizacji ww. grupy osób oraz ich rodzin, integracja międzypokoleniowa.

Podsumowaniem kilkumiesięcznych działań było spotkanie integracyjne w dniu 18.10.2015 r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej. Podczas spotkania, w którym wzięli udział opiekunowie/rodzice ww. grupy osób, krąg sympatyków śds oraz społeczność lokalna, zaprezentowali się uczestnicy warsztatów “Tańce w kręgu” a także miejscowy zespół ludowy Zielona Dąbrowa, Cymbaliści z Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach Filia w Nowej Wsi Ełckiej, młodzież z Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. “Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa a uczestnicy spotkania włączyli się do wspólnej zabawy. W działania związane z organizacją imprezy włączyli się członkowie Ełckiego Lokalnego Partnerstwa PAFW, którego członkiem jest również Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

DSC_1964 DSC_1967 DSC_1972 DSC_2003 DSC_2020 DSC_2025 DSC_2029 DSC_2031 DSC_2040 DSC_2046 DSC_2048 DSC_2053 DSC_2056 DSC_2058 DSC_2066 DSC_2073 DSC_2078 DSC_2093 DSC_2100 DSC_2108 DSC_2110 DSC_2120 DSC_2124 DSC_0790 DSC_0809


 

Krótka fotorelacja z zajęć “Tańce w kregu” prowadzonych w ramach projektu AZYMUT INTEGRACJA w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Projekt finansowany jest z Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie, kierowany do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, realizujących inicjatywy oddolne służące działaniom na rzecz dobra wspólnego w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek.


 

Nowa Wieś Ełcka, 02.10.2015 r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

 

………GŁÓWNY KSIĘGOWY ………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

Powołana komisja w składzie:

 1. Agnieszka Mazurkiewicz – dyrektor
 2. Joanna Ewa Senica – inspektor ds. kadr i płac,
 3. Milena Koda – terapeuta,

po dokonaniu weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydatów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, co następuje:

W wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Krystyna Naumnik, zam. Nowa Wieś Ełcka.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyniku wyboru zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje, umiejętności i doświadczenie kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań. Na tej podstawie komisja uznała, że Pani Krystyna Naumnik jest odpowiednim kandydatem do pracy na wskazanym stanowisku. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe i spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej

/-/Agnieszka Mazurkiewicz


 

Nowa Wieś Ełcka, 01.10.2015 r.

Protokół z otwarcia ofert konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Nowej Wsi Ełckiej

Ogłaszający: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej
Data ogłoszenia: 17.09.2015 r.
W określonym na składanie ofert terminie wpłynęło 6 ofert.
W wyniku wstępnej analizy ofert osoby spełniające wymagania formalne i dopuszczone do dalszej części naboru na w/w stanowisko to:

1. Hanna Leszczewska, zam. Ełk
2. Anita Szymańska, zam. Nowa Wieś Ełcka,
3. Ewa Irena Gudan, zam. Straduny,
4. Maria Karina Strzeszewska, zam. Grabnik,
5. Beata Krysiewicz, zam. Ełk,
6. Krystyna Naumnik, zam. Nowa Wieś Ełcka,

Informujemy jednocześnie, że drugi etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 02.10.2015 r. od godziny 10:00. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o konkretnej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

dyrektor ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej
/-/Agnieszka Mazurkiewicz


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: głównego księgowego.

 

 1. Nazwa adres jednostki:  Środowiskowy Dom Samopomocy

w Nowej Wsi Ełckiej

Nowa Wieś Ełcka, ul.Lipowa 1,

19 – 300 Ełk

 1. Ogłaszający: Agnieszka Mazurkiewicz – Dyrektor
 • Stanowisko:  Główny księgowy
 1. Liczba lub wymiar etatu: praca w wymiarze ¼ etatu
 2. Rodzaj umowy:  umowa o pracę
 3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 4. Niezbędne:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

-ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

-ukończenie średniej, policealnej, lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

-wpis do rejestru biegłych rewidentów,

-posiadanie certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 • znajomość programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych tzw.„bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych, rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach finansów publicznych oraz prowadzenia gospodarki finansowej jednostki budżetowej.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowej w jednostce budżetowej,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie : finansów publicznych, rachunkowości, podatków, opłat lokalnych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość funduszu świadczeń socjalnych,
 • cechy osobowości :komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia, bardzo dobra organizacja pracy,
  • samodzielność,

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowo – księgowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących rachunkowości,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych.
 • dokonywanie wstępnej kontroli:

-zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 • zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem do osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych oraz nadzór nad przestrzeganiem instrukcji procedur w/w. dokumentów,
 • opracowywanie projektu budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planów budżetowych,
 • terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, oraz innej związanej z realizacją zadań jednostki,
 • prowadzenie i ewidencja zawartych umów i zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z ich zawarcia,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności: certyfikaty, zaświadczenia o szkoleniach (jeżeli kandydat posiada),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t. ze zm.).

 

 1. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:
 1. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej w godzinach: 8:00 – 16:00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, Nowa wieś Ełcka, ul. Lipowa1, 19 – 300 Ełk w zamkniętej kopercie A4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”, w terminie do dnia 30 września 2015 r., do godz. 16:00.
 2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej.
 3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 5. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie zostaną powiadomieni.
 6. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku (http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elk),oraz na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej www.sdsnwe.pl .

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Osoba, której w wyniku postępowania zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.
 2. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (087) 619 77 79.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Agnieszka MazurkiewiczEdu-REH plakat


 

AZYMUT INTEGRACJA…. W ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej

 pd POPR

Grupa nieformalna AKTYWNI, działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej (reprezentowana przez: Milenę Koda, Joannę Ewę Senica, Marzannę Strażewicz), Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Impuls realizują projekt AZYMUT INTEGRACJA. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej a także uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej. W ramach zadania instruktor prowadzi warsztaty taneczne „Tańce w kręgu” połączone z zabawami integracyjnymi, uszyte zostaną specjalne stroje. Podsumowaniem projektu będzie występ grupy warsztatowej podczas spotkania integracyjnego, w którym wezmą udział rodzice, opiekunowie, nauczyciele, uczniowie oraz społeczność lokalna.Projekt finansowany jest z Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie, kierowany do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, realizujących inicjatywy oddolne służące działaniom na rzecz dobra wspólnego w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek.


 

Okres realizacji zadania: 01.05.2015r. – 31.10.2015r.

Autor: Agnieszka Mazurkiewicz

Fot. Agnieszka Mazurkiewicz

 

DSC_0287DSC_0286DSC_0321DSC_0303DSC_0336DSC_0299DSC_0188DSC_0187DSC_0184


 

DSC04883DSC04947