Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

Odpłatność za usługi świadczone w środowiskowych domach samopomocy naliczana jest zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.

Odpłatność miesięczną ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego.

W przypadku skierowania do miejsc całodobowego pobytu odpłatność ustalana jest w wysokości 70 % dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu.

Decyzję o odpłatności za pobyt w śds wydaje organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dom. W uzasadnionych przypadkach , na wniosek osoby ponoszącej odpłatność organ może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu.