Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

Usługi świadczone w ŚDS obejmują:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening nauki gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
  • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach w instytucjach kultury,
  • motywowanie do zachowań społecznie akceptowalnych,
 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi,
  • rozwijanie zainteresowania Internetem,
  • udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
 4. Poradnictwo psychologiczne
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
 7. Niezbędną opiekę
 8. Terapię ruchową, w tym turystykę, sport i rekreację
 9. Terapię zajęciową
 10. Zajęcia socjoterapeutyczne
 11. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.