Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi Ełckie

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Wniosek składa osoba zainteresowana, natomiast w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – jej opiekun prawny. Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespól wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, który jest niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji planu.

Skierowanie do ŚDS w Nowej Wsi Ełckie następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.